◄ POWRÓT
.
Regulamin zawodów motocyklowych
Charlotta Enduro Extreme – 24-25 Czerwca 20171. Ranga zawodów
Zawody okręgowe, rozgrywane za zgodą Polskiego Związku Motorowego. Klub oraz zawodnicy / uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów PZM
 – regulamin techniczny
 – regulamin ochrony środowiska
 – regulamin medyczny
oraz regulaminów własnych:
 – regulamin zawodów Charlotta Enduro Extreme
 – regulamin uzupełniający zawodów Charlotta Enduro Extreme.
Kwestie nie uregulowane tym dokumentem reguluje regulamin rozgrywek Country Cross ( dostępny na stronie internetowej www.pzm.pl, zakładka regulaminy )
2. Klasy
Zawody rozegrane zostaną w kategorii Amator, Profesjonalista (PRO), Masters pow. 40 lat.
– PRO – zawodnicy licencjonowani – licencje A i B Motocross, Enduro, Trial. Wiek, pojazd – dowolny.
– Amator – uczestnicy niezrzeszeni, nie posiadający licencji (minimalny wiek – ukończone 18 lat lub 16 lat po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz zawodnicy licencjonowani – licencje B i C Motocross, Enduro, Trial. Wiek, pojazd dowolny.
– Masters – minimalny wiek – ukończone 40 lat, licencje, pojazd dowolny.
3. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową – www.charlotta-extreme.com
Obowiązuje limit miejsc – 300 uczestników. O kolejności wpisania uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszenia.
Lista zawodników zamykana jest na 8 dni przed zawodami lub w momencie wyczerpania puli wolnych miejsc. W razie wyczerpania limitu miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku braku wpłaty wpisowego do dnia 15 czerwca 2017 uczestnicy utracą zarezerwowane ( nieopłacone ) miejsce startowe na rzecz osób oczekujących na liście rezerwowej.
4. Wpisowe
– 260 zł (zawodnicy posiadający licencję PZM)
– 290 zł ( amatorzy bez licencji , kwota zawiera ubezpieczenie NNW )
– 70 euro (uczestnicy zagraniczni, kwota zawiera ubezpieczenie NNW)

Wpisowe obejmuje koszt wynajęcia transpondera, numery startowe, koszulkę okolicznościową, dwa posiłki regeneracyjne po zakończeniu wyścigów.
5. Numery startowe
Organizator zapewnia numery startowe jednorazowe na czas imprezy, przydzielane wg kolejności zgłoszeń. Tło nie jest wymagane.
6. Warunki dopuszczenia do zawodów
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie sprawnego motocykla enduro / cross (pojazd nie musi być rejestrowany, oświetlenie nie wymagane).Motocykle nie mogą być wyposażone w dodatkowy zbiornik paliwa.
Posiadanie kompletnego stroju motocyklowego – (kask z homologacją do sportu).
Posiadanie aktualnych badań sportowych (zawodnicy licencjonowani) lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu motocyklowego (dotyczy amatorów niezrzeszonych – uczestników pow. 18 lat).
Amator / Uczestnik nie posiadający licencji - niepełnoletni - warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedstawienie pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach, oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza specjalizacji sportowej. Wiek minimalny - 16 lat.
Każdy uczestnik amator oraz zawodnicy zagraniczni powinni obowiązkowo posiadać polisę ubezpieczenia NNW zawartą na czas trwania zawodów.
7. Opis rozgrywek
Zawody dwudniowe dla motocykli typu enduro/motocross, dedykowane zarówno zawodnikom licencjonowanym oraz uczestnikom niezrzeszonym, zawody otwarte dla zawodników zagranicznych.
Zawody rozgrywane będą w dwóch lokalizacjach:

24. 06 - Sobota - Ustka teren Portu - "Prolog".

Wyścigi odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 4 kilometrów. Trasa obejmuje odcinek leśny, odcinek plażowy, odcinek falochronu portowego-( jedynie dla klasy "PRO", strefa bez obcej pomocy) oraz odcinek "super enduro".
Szerokość trasy min. 4 metry, max. 10 metrów. Zawody rozpocznie trening zapoznawczy - zawodnicy w grupach dwuosobowych startują wg. kolejności numerów startowych na jedno okrążenie trasy. Odstępy czasowe pomiędzy grupami 10 sek. Kolejną konkurencją będą wyścigi kwalifikacyjne. Zasady jak wyżej. Wyścig kwalifikacyjny wyłoni 40 najszybszych zawodników z poszczególnych klas. Zawodnicy wyłonieni wezmą udział w wyścigach finałowych rozegranych na skróconej trasie długości 300 metrów obejmującej odcinek "super enduro" położony w porcie. Zawodnicy którzy nie zaklasyfikowali się do finałów zachowują prawo startu w drugim dniu zawodów. Starty do finałów odbędą się z czterech linii startowych, odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi liniami 5 sek.

Finały to trzy odrębne wyścigi w poszczególnych kategoriach:
  - "Masters" - dystans - trzy okrążenia toru
  - "Amator" - dystans - trzy okrążenia toru
  - "Pro" - dystans - cztery okrążenia toru
Ostatni bieg to wyścig o tytuł "Mistrza Ustki" udział w biegu bierze po 12 najlepszych zawodników z każdej klasy (łącznie 36 zawodników) - dystans - cztery okrążenia toru.

Procedura startowa - silnik uruchomiony, lewa ręka spoczywa na kasku. Start na sygnał sędziego flagowego. Zawodnik powinien przybyć na pole startowe na 5 min przed czasem swojego startu.
Sobotni Prolog posiadać będzie odrębną klasyfikację, dekoracja zwycięzców prologu odbędzie się w sobotę po wyścigach finałowych w Ustce.

25.06 - niedziela - Strzelinko ( Dolina Charlotty )

Zawody odbędą się na zamkniętej dla ruchu drogowego pętli o długości około 12 kilometrów, szerokość w 90 procentach długości trasy – powyżej 4 metrów, minimalna szerokość 2 metry - nie więcej niż 10 procent trasy. W trasę włączony jest tor Super Enduro (450 metrów) posiadający objazdy najtrudniejszych przeszkód oraz elementy ekstremalne na pozostałej trasie.
Prosta startowa – długość – 150 metrów, szerokość – 80 metrów.
Procedura startu typ „Charlotta” – na linii startowej zawodnicy ustawiają się w linii osi motocykla - za motocyklem trzymając pojazd za tylny błotnik oburącz prostymi rękoma, na sygnał startowy dosiadają motocykli uruchamiają silniki i startują w trasę.

Jako pierwsza konkurencja odbędą się wyścigi sprinterskie- " enduro sprint" na jedno okrążenie trasy.
Każdy uczestnik wystartuje w dwóch enduro sprintach. Czas gorszego wyścigu zostanie wykreślony- traktowany będzie jako okrążenie zapoznawcze. Czas lepszego Enduro sprintu decyduje o kolejności zajmowania pozycji startowej w wielkim finale.
Do wyścigów sprinterskich zawodnicy startują w grupach po 25 zawodników w odstępach - 5 minut – procedura startowa Jw. Zawodnik winien stawić się na polu startowym na 5 min przed swoim czasem startu.
Podział zawodników do poszczególnych grup oraz czasy startów według kolejności numerów startowych. Numery startowe przydzielane są według kolejności zapisów , szczegółowy harmonogram czasowy dostępny na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie zawodów. Zawodnik który z jakiś przyczyn nie przejechał pełnych dwóch enduro sprintów zachowuje prawo do udziału w finale.

Drugą konkurencją będzie wyścig finałowy typu Country Cross ze wspólnego startu. Do wyścigu finałowego zawodnicy startować będą z sześciu linii po pięćdziesięciu zawodników każda. Odstęp czasowy startu pomiędzy poszczególnymi liniami to 30 sekund. Zawodnicy zajmują miejsca na liniach startowych według kolejności osiągniętego wyniku "enduro sprint" – wg schematu pierwszy zawodnik "enduro sprint" jako pierwszy zajmuje miejsce na pierwszej linii startu, itd. Procedura startu typ „ Charlotta”. Czas wyścigu finałowego – 3 godziny.
O pozycji końcowej decyduje ilość przejechanych okrążeń trasy w czasie 3 godzin Wyniki wyświetlane będą na bieżąco na tablicy wynikowej znajdującej się na polu startowym oraz będą wywieszane w biurze zawodów po zakończeniu wyscigów.

8. Chronometraż
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu przejazdu, każdy uczestnik posiadać będzie wypożyczony transponder. Linia pomiaru czasu znajdować się będzie na linii oznaczonej „Meta” ( zarówno w Ustce jak i w Strzelinku). WAŻNE !!! – przygotować należy kaucję zwrotną – 200 zł na wypożyczenie transpondera lub dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik odpowiada finansowo za zgubienie / niezwrócenie transpondera.
9. Strefa serwisowa
Podczas wyścigu finałowego tankowanie i naprawa motocykli odbywać się będzie w „strefie serwisowej” zlokalizowanej koło pola startowego. W strefie serwisowej ma prawo przebywać jeden mechanik na zawodnika posiadający identyfikator. Tankowanie i naprawy odbywają się na macie środowiskowej, za brak maty zawodnik zostanie ukarany karą finansową 200 zł. W strefie serwisowej obowiązuje zasada wyłączonego silnika – zawodnicy gaszą silnik na linii wjazdu do strefy i uruchamiają po czynnościach serwisowych na linii wyjazdu ze strefy serwisowej, w strefie serwisowej motocykl przepychamy jest jedynie siłą mięśni. Złamanie zasady grozi dyskwalifikacją zawodnika. W strefie serwisowej obowiązuje zakaz palenia. Zawodnik który opuszcza strefę serwisową – włącza się do ruchu w sposób bezpieczny ustępując pierwszeństwa przejazdu zawodnikom poruszającym się po trasie. Podczas trwania wyścigu finałowego zabroniony jest zjazd motocyklem do strefy – Parking zawodników/Depo. Zawodnik który opuści trasę zawodów podczas trwania wyścigu – zjedzie motocyklem do Depo nie ma prawa powrotu na trasę.
10. Lotny sędzia
Po trasie zawodów przemieszczać się będzie „lotny sędzia” dbający o bezpieczeństwo i prawidłowość przejazdu uczestników po trasie. (kamizelka „MARSHAL”).
11. Wstęp na trasę zawodów, trening
Wstęp na trasę podczas wyścigów mają wyłącznie organizatorzy oraz ekipy „MEDIA” wchodzenie na trasę podczas trwania wyścigów – jest zabronione. Strefy dostępne dla kibiców są wyznaczone. Zalecamy przejść pieszo, poznawczo trasę w godzinach poprzedzających zawody. Trening dozwolony jest wyłącznie w strefie treningowej zlokalizowanej w pobliżu parkingu zawodników / Depo. Obowiązuje zakaz treningu po trasie wyścigów. Wszelkie jazdy motocyklem poza wyznaczonym polem treningowym, depo i trasą zawodów grożą dyskwalifikacją. Zawodnicy łamiący tę zasadę odpowiadają finansowo za szkody powstałe w wyniku tych jazd.
12. Odprawa zawodników
Odprawy odbędą się nieopodal biura zawodów każdego dnia wg, harmonogramu, zawodnicy obowiązkowo winni stawić się na odprawę.
13. Ekologia
Podczas zawodów motocykle muszą znajdować się na matach ekologicznych, zarówno w depo / parking jak i strefie serwisowej. Tankowanie paliwa, przelewanie do innych pojemników odbywa się nad matą ekologiczną. Organizator zapewnia pojemniki do odbioru substancji niebezpiecznych (paliwo, oleje) oraz pozostałych nieczystości w obrębie biura zawodów. Niedostosowanie się do wymogów skutkować będzie karą finansową 200zł lub dyskwalifikacją w razie nie zapłacenia kary finansowej.
14. Postępowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia, którego następstwem jest uszkodzenie ciała / kontuzja.
Jeśli Zawodnik / Uczestnik ulegnie wypadkowi, w następstwie którego odniesie kontuzję - fizyczne trwałe uszkodzenie ciała, w tym urazy głowy podczas trwania zawodów Charlotta Enduro Extreme zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu natychmiast, najpóźniej w dniu zaistnienia zdarzenia organizatorowi.

Osoby kompetentne to:

- Lekarz główny zawodów.
- Ekipy Ratownicze.
- Sędzia główny.
- Dyrektor zawodów.
- kierownik Biura zawodów.
Copyright    Enduro Expert School    2016